آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۹

آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی

آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی