آغاز بکار دفتر نمایندگی پژوهشکده محیط زیست و افتتاح طرح توسعه آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی جهاددانشگاهی استان مرکزی