اختتامیه دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در استان مرکزی