نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان - استان مرکزی

تاریخ برگزاری : ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
رویدادها
نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان - استان مرکزی