آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزی

تاریخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ رویدادها
آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزی