اولین رویداد شتاب مجازی کسب و کار بر پایه شیره انگور و کشمش

تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۳۹۹ رویدادها
اولین رویداد شتاب مجازی کسب و کار بر پایه  شیره انگور و کشمش