بازدید رییس جهاددانشگاهی استان قم از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی۱۳

بازدید رییس جهاددانشگاهی استان قم از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی

بازدید رییس جهاددانشگاهی استان قم از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی

مراسم سالروز تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی۸

مراسم سالروز تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی

مراسم سالروز تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی

نذری پرسنل جهاددانشگاهی استان مرکزی در روزهای پایانی ماه محرم۱۱

نذری پرسنل جهاددانشگاهی استان مرکزی در روزهای پایانی ماه محرم

نذری پرسنل جهاددانشگاهی استان مرکزی در روزهای پایانی ماه محرم

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی۱۷

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری...