میز خدمت

تعداد بازدید:۵۲۷۶

خدمات دولت الکترونیک

عنوان خدمت دسته بندی ارائه دهنده
اجرای برنامه های ترویجی و فرهنگی و هنری خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور خدمات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی خدمات آموزشی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
افکار سنجی خدمات فرهنگی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی خدمات فرهنگی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی
تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی
مشارکت برای ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان خدمات اشتغال معاونت تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان - مرکز اطلاع رسانی بازار کار
خبر گزاری و اطلاع رسانی خدمات فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران - خبرگزاری قرآنی

کلید واژه ها: فرهنگی جهاد جهاد دانشگاهی دانشگاهی معاونت پژوهشی مرکز