دفتر تلفن حوزها

تعداد بازدید:۵۲۸۶

ردیف

نام حوزه

شماره مستقیم

شماره داخلی

1

حوزه ریاست

32785550

32770470

216

2

اداره روابط عمومی

34770688

-

3

اداره حراست

34770025

-

4

معاونت پشتیبانی

34172028

116

5

معاونت آموزشی

(مرکز آموزش کوتاه مدت)

32241434

32241435

-

6

معاونت پژوهشی

34172789

221

7

معاونت فرهنگی

32775072

-

8

امور اداری

34172028

116

9

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

32792850

-

10

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری امید رویان

32212500

-

11

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

34172400

117-118-121-122-125

12

مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه

42226700

-

13

مرکز آموزش علمی کاربردی نیم ور محلات

43324797

43324777

-

14

مرکز رشد

43256720

-

15

بانک خون بند ناف

32232204

-

16

خبرگزاری ایسنا

32242320

32241714

-

17

خبرگزاری ایکنا

32764600

-

18 آزمایشگاه تشخیص طبی 32232403  
19 آزمایشگاه ژنتیک 32221722