انتشار کتب و مقالات

تعداد بازدید:۳۳۵۵
انتشار کتب و مقالات

انتشار کتاب

 • آموزش اصول پرسپکتیو، انتشارات: نگارخانه اصفهان
 • درآمدی بر طراحی مدارس ابتدایی، انتشارات: جهاد دانشگاهی
 • سنجش ظرفیت توسعه میان افزای شهری، انتشارات: جهاد دانشگاهی

چاپ مقالات تخصصی در مجلات معتبر علمی و پژوهشی

 • تدوین چارچوبی برای برآورد ظرفیت توسعه میان‌افزای مسکونی در بافت‌های شهری (نمونه موردی: هسته مرکزی محله باغ پروین در شهر اراک)
 • تحلیل مناسبت محیطی به منظور استقرار صنایع در استان مرکزی
 • تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعه استان مرکزی مبتنی بر مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی
 • ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات آب و فاضلاب و طراحی سامانه فرماندهی حادثه نمونه موردی: شهرهای استان مرکزی
 • سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط
 • سنجش سطح بهره‌مندی از خدمات شهری با استفاده از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق شاخص همپوشانی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مرکزی)
 • ارائه چارچوبی جهت سنجش ظرفیت اجتماعی توسعه میان افزا در بافت‌های شهری، نمونه موردی: کوی رودکی اراک
 • مدلی برای ارزیابی طراحی المان‌های شهری  با تاکید بر نقش نشانه های شهری (مطالعه موردی: المان‌های شهر اراک)
 • بررسی نقش امایشی شهرهای جدید حومه کلانشهر تهران
 • ارائه چارچوب سنجش ظرفیت محیط‌زیست توسعه میان‌افزا، نمونه موردی: کوی رودکی اراک
 • بررسی طراحی فضاهای شهری اراک با رویکرد CPTED (پیشگیری از جرم از طریق طراحی)
 • مقایسه تطبیقی پارامترهای طراحی المان های شهری از دیدگاه متخصصان و شهروندان(مطالعه موردی: المان های شهری اراک)
 • شهر، شهروند و مدیریت پسماند شهری
 • بررسی اثر پیاده سازی اصول و معیارهای طراحی شهری دوستان زنان بر میزان امنیت
 • A Conceptual Framework for Measuring Infill Physical Development Capacity, Case Study: Rudaki Quarter
 • Evaluation of the situation of Social Development Indicators: Case study: The Markazi Province
 • GIS and multi-criteria decision-making analysis assessment of land suitability for rapeseed farming in calcareous soils of semi-arid regions