آزمایشگاه تشخیص طبی

تعداد بازدید:۷۶۱۸

 

با توجه به پیشرفت سریع علم پزشکی در عرصه های مختلف و ارایه آزمایشات جدید جهت تشخیص بیماریها و پیگیری روند درمان، آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی با بهره مندی از روش های نوین آزمایشگاهی و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی سراسر کشور و مگالب های کشور توان خود را جهت ارایه خدمت به بیماران و کمک به پزشکان گرامی بکار بسته است، طرف قرارداد با 

بیمه های پایه:

تامین اجتماعی

بیمه سلامت

بیمه نیروهای مسلح

بیمه های تکمیلی:

ایران

سرمد

رازی

آسیا

تجارت نو

آتیه ساز حافظ

معلم

royanarak.acecr.ac.ir

نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر
آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

شماره تماس :  32232403-086

 

                        

 

                                                    

Anemia and Polycythemia panel

£ CBC

 

£ Blood group- Rh

£ DU factor

£ Peripheral smear

£ G6PD

£ Serum Iron

£ TIBC

£ Ferritin

£ Vitamin B12

£ Folic Acid

£ RBC Folate

£ Erythropoietin

£ Hb Electrophoresis

£ Coombs (Direct, Indirect)

£ Cold Agglutinin

£ LDH

£ Sickle preparation

£ Serum Protein Electrophoresis

£ Urine Protein Electrophoresis

£ Immunoelectrophoresis

£ Free Kappa

£ Free Lambda

£ JAC 2V617F

£ BCR/ABL (P190) t (9; 22) PCR

£ BCR/ABL (P210) t (9; 22) PCR

£ b2 Microglobulin

£ AML1/ETO t (8: 21) PCR AML2

    (Qualitative- Quantitative)

£ PML-RARE t (15; 17) PCR, AML3

£ CBFB-MYH11 (inv 16), AML 4

£ BRAF gene

Hemostasis panel

£ Platelets

£ PT- INR- PTT

£ PT Mixing Method

£ PT Mixing Method

£ FDP

£ d- Dimer

£ Vitamin C

£ Factor VII

£ Factor VIII

£ Factor IX

£ Factor XIII

£ Von Willebrand factor Ag

 

Thrombophilia panel

£ Protein C

£ Protein S

£ Anti- Thrombin III

£ Anti-Phospholipid Ab (Ig M, Ig G)

£ Anti-Cardiolipin Ab (Ig M, Ig G)

£ Beta Fibrinogen mutation

£ Lupus anticoagulant Ab (Ig M, Ig G)

£ Anti β2-glycoprotein I

£ Heterozygous Factor V Leiden

     Mutation (G1691A polymorphism)

£ Mutation in Factor V gene-

     Resistance to activated protein C

     (APCR)

£ Homocysteine

£ MTHFR C677T mutation

£ MTHFR A1298C mutation

£ Factor II, Prothrombin G20210A

£ Factor VII Mutation

£ Factor XIII Mutation

£ Plasminogen Activator Inhibitor I

    675 4G/5G PCR

£ Plasminogen Activator Inhibitor I

    844 A/G PCR

 

 

 

Blood Glucose, Diabetes, Obesity

£ FBS

£ 2 hours post prandial Blood sugar

£ Glucose Tolerance Test (GTT)

£ Hb A1C

£ Fructosamine

£ Microalbumin (Random urine)

£ C- Peptide

£ Insulin

£ Anti-Islet cells Ab

£ GAD Ab

£ Islet tyrosine phosphatase 2(IA2)

     Ab

£ Anti-zinc transporter protein 8 Ab

   (ZnT8A)

£ Adiponectin

£ Leptin

£ Ghrelin

 

Pancreas panel

£ Lipase

£ Amylase

£ Alpha-1 Antitrypsin

£ Lactose intolerance test

£ Fecal Elastase

£ Glucagon

£ Insulin

£ Anti-Islet cells Ab

£ GAD Ab

£ Islet tyrosine phosphatase 2(IA2)

     Ab

£Anti-zinc transporter protein 8 Ab

   (ZnT8A)

 

 

 

 

 

Lipid profile

£ Triglyceride

£ Cholesterol

£ HDL

£ LDL

£ Apolipoprotein A1

£ Apolipoprotein B

£ Acylcarnitine profile

 

Liver Function panel

£ AST- ALT- ALKP

£ Bilirubin

£ Total Protein

£ Albumin

£ Globulin

£ Gamma Glutamyl Transferase

£ Copper (Cuprum)

£ Ceruloplasmin

£ Alpha Fetoprotein

£ Anti- Liver-Kidney microsome Ab

£ Anti-Mitochondrial Ab

£ Anti-Soluble Liver Ag

£ ANA

£ ANCA

£ Anti- Smooth Muscle Ab

 

Kidney and Blood pressure panel

£ Urea

£ BUN

£ Creatinine

£ GFR

£ Albumin-to-Creatinine ratio

£ Cystatin C

£ Sodium- Potassium

£ Calcium- Phosphorous

£ ACE

£ Aldosterone

£ Cortisol

£ PTH

£ Vitamin D

£ Antidiuretic hormone (ADH)

£ Renin

£ Adrenaline

£ Anti-GBM

£ Bence jones Protein

£ Random urine Protein

£ 24 hrs Urine Protein

£ Urine Cystine

£ Delta Amino levulinic acid

£ Dysmorphic RBC

£ Free Cortisol (Urine)

£ Metanephrine (Urine)

£ Noradrenalin (Urine)

£ Normetanephrine (Urine)

£ Vanilyl mandelic acid (Urine)

£ Stone analysis

 

Gastrointestinal panel

£ Anti-Helicobacter pylori

    (Ig A, Ig M, Ig G)

£ Helicobacter Pylori Antigen

     (Stool)

£ Urea Breath Test C14

£ Helicobacter pylori PCR

£ Anti-Saccharomyces Cerevisiae

    Ab (Ig A, Ig G)

£ Anti- Gliadin (Ig A, Ig G)

£ Anti Deaminated Gliadin Peptide

     (DGP), (Ig A, Ig G)

£ Anti-TTG Ab (Ig A, Ig G)

£ Anti Endomesial Ab (Ig A, Ig G)

£ Anti-Intrinsic factor Ab (IF)

£ Anti-Parietal cells Ab

£ Anti-Islet cells Ab

£ Gastrin

£ Occult Blood

£ M2PK

£ Calprotectin

£ Fecal Lactoferrin

£ Entamoeba histolytica Ab (Ig G)

£ Enterovirus, PCR

£ Anti-Soluble Liver Ag

£ Scotch test

£ Vasoactive Intestinal Polypeptide

      (VIP)

 

Thyroid function panel

£ T3

£ T4

£ Free T3

£ Free T4

£ TSH

£ T3 uptake

£ Anti TPO

£ Thyroglobulin

£ Anti-Thyroglobulin

£ Anti-TSH receptor Ab

£ Thyroxin Binding Globulin (TBG)

£ Thyroid Microsomal Ab

 

Sex hormone & Puberty and Fertility panel

£ FSH

£ LH

£ Prolactin

£ Macro prolactin

£ Testosterone

£ Free Testosterone

£ Dihydrotestosterone (DHT)

£ DHEA

£ AMH

£ Sex hormone binding globulin

£ Estradiol

£ Progesterone

£ 17 OH- Progesterone

£ Androstenedione

£ Semen analysis

£ Anti-sperm Ab (Ig M, Ig G)

£ Karyotype

£ Fragile X Syndrome (FISH)

£ DNA fragmentation index

 

Growth evaluation panel

£ Growth hormone

£ Growth hormone stimulating test

£ Cosyntropin stimulating test

£ Insulin-Like Growth Factor 1

     (IGF-1, Somatomedin)

£ ACTH

£

 

Cardiac marker

£ CPK-MB

£ CRP-high sensitive

£ Digoxin

£ D- Dimer

£ FDP

£ Fibrinogen

£ LDH

£ Myoglobin

£ Pro BNP

£ Troponin I

£ Troponin T

£ Homocysteine

£ Warfarin resistance gene

     Mutation, CYP2C9, VCORC1

£ MTHFR, A1298C mutation PCR

£ MTHFR C677T mutation PCR

 

Skin panel

£ Anti Desmoglein I Ab

£ Anti-Pemphigus Ab

£ Fungi, Direct smear and Culture

£ Leishmann body Direct smear

£ Anti Leishmann Ab (Total- Ig M)

£ Scabies Direct smear

£

 

Pregnancy care panel

£ Pregnancy test (Serum, Urine)

£ Beta- hCG stat

£ Beta- hCG Titration

£ FBS

£ Glucose Challenge Test (GCT)

£ Glucose Tolerance Test (GTT)

£ CBC- Blood group- Rh

£ BUN- Creatinine

£ TSH

£ Coomb’s Anti human globulin test

£ HIV Ab- HBs Ag- HCV Ab

£ VDRL- RPR

£ Random Urine Protein

£ 24 hrs Urine Protein

£ Urine analysis- Urine culture

£ Fetus screening, Double marker

£ Fetus screening, Triple marker

£ Fetus screening, Quad marker

£ Fetus screening, Sequential

£ Non Invasive Prenatal Test, NIPT

 

TORCH screening

£ Toxoplasma Ab (Ig M, Ig G)

£ Toxoplasma Ab Ig G Avidity

£ Rubella Ab (Ig M, Ig G)

£ Rubella Ab Ig G Avidity

£ Rubella PCR

£ CMV Ab (Ig M, Ig G)

£ CMV Ab Ig G avidity

£ HSV I+II Ab (Ig M, Ig G)

£ VZV Ab (Ig M, Ig G)

£ Parvovirus B19 (Ig M, Ig G)

£ VDRL- RPR

£ FTA-ABS

£ Listeria Ab (Ig M, Ig G)

 

Hepatitis viral marker

£ HBs Ag

£ HBs Ab

£ HBc Ab (Total, Ig M)

£ HBe Ag

£ HBe Ab

£ HCV Ab

£ HIV P24 Ag

£ HIV 1+II Ab

£ HAV Ab (Total, Ig M)

£ HDV Ab

£ HEV Ab

£ HBV PCR, Qualitative

£ HBV PCR, Quantitates,

    Viral load

£ HCV PCR, Viral load

£ HCV Ab, Riba/ Western blot

 

Vitamin and Trace Nutritious

£ Sodium- Potassium- Chloride

£ Calcium- Phosphorous

£ Magnesium- Manganese

£ Zinc- Copper

£ Selenium

£ Folic Acid

£ Vitamin A

£ Vitamin B1

£ Vitamin B2

£ Vitamin B6

£ Vitamin B12

£ Vitamin C

£ Vitamin D

£ Vitamin E

 

Tumor marker

£ Alpha Fetoprotein

£ Acid phosphatase

£ Beta hCC, Free Beta hCG

£ Beta 2 Microglobulin (Leukemia)

£ CA-125 (Ovarian)

£ CA19-9 (Pancreas)

£ CA15-3 (Breast)

£ CA 242 (Gastrointestinal)

£ CA 72-4

£ Calcitonin

£ CEA (Gastrointestinal)

£ Chromogranin

£ Cyfra21

£ HE4 (Ovarian)

£ Inhibin A- B

£ NMP-22

£ NSE

£ ROMA index

£ PSA, Free PSA

£ UBC

£ 5-hydroxyindoleacetic acid

     (5-HIAA)

 

Neuromuscular panel

£ Acetylcholine receptor Ab

£ Anti-Myelin Basic Protein

£ Anti-Myelin Oligodendrocyte

     Glycoprotein (MOG)

£ Anti-Myelin Associated

     Glycoprotein (MAG) Ab

£ Anti-Neuronal Ab

£ Ganglioside Ab

£ Anti-MuSK Ab

£ Anti-NMDA receptor Ab

£ Anti-Striated Muscle Ab

£ Beta 2 Transferrin (CSF leakage)

£ Tau protein

£ CPK

£ CSF protein Electrophoresis

£ LDH

£ Myositis Ab Panel

£ Neisseria meningitides PCR

£ NMO- Ig G Ab

£ Aquaporin 4 Ab

£ Anti Neurofasin Demyelinating

£ Anti- Smooth Muscle Ab

£ Anti-Striated Muscle Ab

 

Autoimmune profile

£ AH50

£ ANA

£ Anti-ds- DNA Ab

£ ANCA

£ c- ANCA

£ p- ANCA

£ Anti-Alpha Fodrin (Ig A, Ig G)

£ Anti C1q

£ Anti-Centromere Ab (Ig G)

£ Anti Desmoglein I Ab

£ Anti Desmoglein III Ab

£ Anti-Histone Ab

£ Anti Jo-1 Ab

£ Anti-Mitochondrial Ab

£ Anti- Smooth Muscle Ab (ASMA)

£ Anti-Striated Muscle Ab

£ Anti-RNP Ab

£ Anti Scl-70 Ab

£ Anti-Soluble Liver Ag

£ Anti SSA (Ro) Ab

£ Anti SSB (La) Ab

£ Anti- Smith Ab

£ Anti GBM Ab

£ C1 inhibitor

£ C1q

£ C3- C4

£ CH-50

£ Anti CCP

£ Anti- Liver-Kidney microsome Ab

£ Circulating Immune Complex (CIC)

£ HLA B27

£ HLA B5

£ HLA B51

£ HLA B8

£ Ig A- Ig M- Ig G- Ig E

£ Ig G subclass (1-2-3-4)

 

Infectious disease

£ Adenovirus PCR

£ Aspergillus, Galactomannan

£ Aspergillus Ab (Ig M, Ig G)

£ BK virus PCR Qualitative

£ BK virus PCR Quantitative

£ Bordetella Pertussis Ab (Ig M, Ig G)

£ Borrelia Burgdorferi Ab (Ig M, Ig G)

£ Brucella Ab (Ig M, Ig G)

£ Brucella, PCR

£ Candida sp& albicans PCR

£ CMV Ab (Ig M, Ig G)

£ CMV Ab Ig G avidity

£ CMV Ag, pp65

£ CMV PCR

£ Chlamydia trachomatis (Ig M, Ig G)

£ Chlamydia trachomatis, PCR

£ Chlamydia pneumonia, PCR

£ Clostridium difficile Toxins (A & B)

£ Cryptococcus Neoformance Ag

£ Cryptococcus Neoformance PCR

£ Cryptosporidium parvum (stool)

£ Diphtheria Ab (Ig G)

£ EBV Ab (Ig M, Ig G)

£ EBNA-1 (Ig M, Ig G)

£ EBV VCA (Ig M, Ig G)

£ EBV, PCR

£ Entamoeba histolytica Ab (Ig G)

£ Enterovirus, PCR

£ Haemophilus Influenza PCR

£ HBV PCR Qualitative

£ HBV PCR Quantitative

£ HCV Genotyping PCR

£ HCV PCR, Qualitative

£ HCV PCR, Quantitative

£ HDV PCR

£ Helicobacter PCR

£ HIV PCR, Qualitative

£ HIV PCR, Quantitative

£ HPV Genotyping PCR

£ Helicobacter pylori Ab

    (Ig A, Ig M, Ig G)

£ Helicobacter Pylori Antigen

     (Stool)

£ Helicobacter pylori,

     Urea Breath Test C14

£ Helicobacter pylori, PCR

£ HSV I+II Ab (Ig M, Ig G)

£ HSV PCR

£ HTLV (1- 2) Ab

£ HTLV 1 PCR

£ Hydatid Ab (Ig G)

£ Influenza A/B Antigen Detection

£ JC virus PCR

£ Kala Azar Ab (Total, Ig M)

£ Leptospira Ab (Ig M, Ig G)

£ Leptospira Ab (Ig M, Ig G)

£ Listeria Ab (Ig M, Ig G)

£ Measles Ab (Ig M)

£ Measles PCR

£ Mump Ab (Ig M, Ig G)

£ Mump PCR

£ Mycoplasma Pneumonia Ab

    (Ig M, Ig G)

£ Mycoplasma genitalium PCR

£ Mycoplasma hominis PCR

£ Neisseria gonorrhea, PCR

£ Neisseria meningitides, PCR

£ Parvovirus B19 (Ig M, Ig G)

£ Parvovirus B19, PCR

£ Rubella Ab (Ig M, Ig G)

£ Rubella Ab Ig G Avidity

£ Rubella PCR

£ Streptococcus pneumonia, PCR

£ TB, Adenosine deaminase (ADA)

£ TB, Quanti FERON (IGRA)

£ TB PCR- MDR

£ Toxoplasma Ab (Ig M, Ig G)

£ Toxoplasma Ab Ig G Avidity

£ Toxoplasma PCR

£ Ureaplasma urealyticum, PCR

£ VZV Ab (Ig M, Ig G)

£ VZV PCR

£ Yersinia Ab (Ig A, Ig G)

 

Metabolic disorder

£ Acylcarnitine profile

£ Amino Acids Blood & Urine

    Chromatography (HPLC)

£ Cystic fibrosis: Sweat Test,

     Stool for Trypsin Activity,

     Elastase, Lactoferrin

£ PKU Test: Phenylalanine

                      & Tyrosine level

£ Congenital Metabolic Disorders

     Tandem Mass Spectrometry for

     (AA, Fatty acids, Organic Acids,

     Carnitine Metabolism Urea cycle)

     (MPS I/II, Krabbe, Gaucher,

     Neimann Pick A/B...),

     Acylcarnitine profile, Stool fat

£ Urine Sugars Chromatography (TLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

£ Acetaminophen

£ Adalate

£ Adriamycin

£ Atropine

£ Alprazolam

£ Amikacin

£ Amiodarone

£ Amitriptyline

£ Amoxipen

£ Aspirin

£ Baclofen

£ Biperidine

£ Brufen

£ Bupropion

£ Caffeine

£ Captopril

£ Carbamazepine

£ Chlordiazepoxide

£ Chlorpromazine

£ Clobazam

£ Clomipramine

£ Clonazepam

£ Clozapine

£ Coumarine

£ Cyclosporine

£ Cyclosporine 2 hrs

£ Desipramine

£ Diazepam

£ Diclofenac

£ Digoxin

£ Ditiazem

£ Diphenhydramine

£ Dipyridamole

£ Doxepin

£ Enalapril

£ Endomethicine

£ Ethosuximide

£ Fluphenazine

£ Fluramine

£ Flurazepam

£ Fluoxetine

£ Furosemide

£ Gabapentin

£ Gentamycin

£ Glibenclamide

£ Haloperidol

£ Heparin

£ Hydroxyzine

£ Hyoscine

£ Keppra (Levetiracetam)

£ Imipramine

£ Infliximab

£ Lamotrigine

£ Levetiracetam (Keppra)

£ Lithium

£ Loratadine

£ Maprotiline

£ Methotrexate

£ Mefenamic acid

£ Meprobamate

£ Metformin

£ Metoclopramide

£ Metoral

£ Naproxen

£ Nefazodone

£ Nitrazepam

£ Nortriptyline

£ Olanzapine

£ Oxazepam

£ Oxyphenbutazone

£ Risperidone

£ Paroxetine

£ Perphenazine

£ Piroxicam

£ Phenazine

£ Phenobarbital

£ Phenytoin

£ Primidone

£ Promethazine

£ Propranolol

£ Sertraline

£ Sirolimus

£ Tacrolimus

£ Theophylline

£ Thiethylperazine

£ Thioridazine

£ Topomax

£ Tranylcypromine

£ Trimipramine

£ Valproic acid (Depakin)

£ Vancomycin

£ Warfarin

 

Narcotic & Opium Alkaloid

£ Cocaine

£ Codeine

£ Crack

£ Diphenoxylate

£ Heroine

£ Methadone

£ Morphine

£ Nalorphine

£ Naltrexone

£ Neurogesic

£ Nicotine

£ Opium

£ Temgesic

£ Tramadol

 

 

 

 

 

 

Hallucinogens

£ Cannabis (THC)

£ Phencyclidine

 

 

Stimulants

£ Amphetamine

£ Ecstasy

£ L.S.D

£ Methamphetamine

 

Volatile substance

£ Cyanide

£ Ethanol

£ Ethylene glycol

£ Methanol

£ Phosphine

 

 

Pesticide

£ Carbamate pesticide

£ Chlorinated pesticide

£ Paraquat herbicide

£ Phosphorus Pesticides

£ Pyrethroides pesticide

 

Gases Toxin

£ Carbon monoxide

£ Arsenic

£Lead

£ Mercury

 

royanarak.acecr.ac.ir

نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر
آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

شماره تماس :  32232403-086

کلید واژه ها: pound ab pound g pound ig g pound pcr pound m ig g pound panel pound protein pound ag pound urine pound