میکروب شناسی وانگل شناسی

تعداد بازدید:۳۳۳۴

 کلیه آزمایشات مربوط به:

  • کشت انواع مایعات بدن جهت بررسی میکروبی وآنتی بیوگرام 
  • کشتهای تخصصی
  • تشخیص کلیه انگلها وتک سلولیهای عامل بیماری زا

در بدن در این بخش انجام می پذیرد.

royanarak.acecr.ac.ir

نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر
آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

شماره تماس :  32232403-086

کلید واژه ها: بدن کلیه تشخیص آقا نشانی اراک