اعضای شورای علمی ایسپا

تعداد بازدید:۳۴۱۰

اعضای شورای علمی مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی استان مرکزی به شرح ذیل می باشند.

1- آقای مهندس مسعودشهرجردی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی

2- دکتر سید نورالله موسوی عضو هیات علمی دانشگاه

3- خانم فاطمه غنی پور عضو هیات علمی دانشگاه

4-  آقای مجتبی غلامی معاون فرهنگی

5- آقای محسن خدیمی مدیر اجرایی شعبه ودبیر شورا