بازدید دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک از مجموعه تاریخی بازار شهر اراک

۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۴