بازدید دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی اراک از موزه دفاع مقدس

۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۷