دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۶

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان