دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با سرپرست شهرداری اراک

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۷

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با سرپرست شهرداری اراک