بازدید عضو هیات رئیسه مجلس از جهاددانشگاهی استان مرکزی

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴
نام عکاس: ولی میرزائی