مراسم سالروز تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۸
نام عکاس: ولی میرزائی

مراسم سالروز تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی