مراسم یادبود مرحوم رضا معماریان رئیس سابق علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۹
نام عکاس: ولی میرزائی