بازدید رییس جهاددانشگاهی استان قم از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳
نام عکاس: ولی میرزائی

بازدید رییس جهاددانشگاهی استان قم از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی