بازدید رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی از مجموعه جهاددانشگاهی استان