بازدید جمعی از مدیران استان مرکزی از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی