گرامیداشت روز ماما در مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی