بازدید رئیس پژوهشکده معتمد سرطان جهاددانشگاهی از مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی