بازدید رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی از اردوگاه مهاجرین افغانی مقیم ساوه