دفتر تلفن حوزها

تعداد بازدید:۳۸۰۵

شماره داخلی

شماره  مستقیم

نام حوزه

ردیف

2962

32770470-32785550

حوزه ریاست

1

254

32248562

اداره روابط عمومی

2

255

32228298

اداره حراست

3

247

32245304

معاونت پشتیبانی

4

-

32244337

معاونت آموزشی

4

216

34172789-34172272

معاونت پژوهشی

5

202

32212500 -32233388

مرکز فوق تخصص درمان ناباروری

6

-

42231003-42226700

 

مرکز آموزشی ساوه

7

122

34172400-34172190

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

8

20

43324797-43325170

 

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور

9

224

32241434-32241435

 

مرکز آموزش کوتاه مدت اراک 1

10

-

 

32230532-32223123

مرکز آموزش کوتاه مدت شعبه 2

11

-

43256720

مرکز رشد

12

-

32232204

بانک خون بند ناف

13

2972

32622972

معاونت فرهنگی

14

-

32242320-32241714

خبرگزاری ایسنا

15

-

32764600

خبرگزاری ایکنا

16