اختتام پروژه ملی بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۷ کد : ۲۰۹۷۸ معاونت پژوهشی
طرح ملی بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور از سری پروژه های مصوب دبیرخانه شورای علمی و مشورتی سازمان برنامه و بودجه با تایید کمیته نظارتی تایید و جهت بهره برداری به کارفرما تحویل گردید.
اختتام پروژه ملی بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی ، طرح ملی بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور از سری پروژه های مصوب دبیرخانه شورای علمی و مشورتی سازمان برنامه و بودجه با تایید کمیته نظارتی تایید و جهت بهره برداری به کارفرما تحویل گردید.

این پروژه برای اولین بار در کشور با مدیریت اعضای هیات علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی واحد استان مرکزی، بر اساس اهداف پیش بینی شده، در دو فاز صورت پذیرفته است. فاز اول به "شناسایی و تدوین شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی" با استفاده از تکنیک های اسنادی، فراترکیب و دلفی پرداخته که بر آن مفهوم توسعه اجتماعی با 107 شاخص، 16 شاخص ترکیبی و نهایتا در چهار بعد عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، شناسایی شد.

بر این اساس فاز دوم این مطالعه به "بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور اختصاص داشت. در این مرحله با استفاده از روش تحلیل ثانویه، پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر و تشکیل پایگاه داده، مراحل منطقی شاخص سازی برای هر یک از شاخص ها صورت و نتایج و امتیازات هر یک از شاخص ها، شاخص های ترکیبی و ابعاد توسعه اجتماعی در استانهای کشور ، محاسبه، تحلیل و در قالب نقشه های تحلیل فضایی ارائه شده است.


نظر شما :