ارائه مقاله عضو جهاددانشگاهی استان مرکزی در کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۱ کد : ۴۳۷۷۹ معاونت پژوهشی تاپ خبر
مقاله مسئول فنی مرکز مشاوره جهاددانشگاهی استان مرکزی در هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ارائه شد.
ارائه مقاله عضو جهاددانشگاهی استان مرکزی در کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ مقاله مهتاب آسترکی مسئول فنی مرکز مشاوره جهاددانشگاهی استان مرکزی با عنوان تحلیل ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره برق استان با استفاده از آزمون نئو Neo Test در هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ارائه شد.

این مقاله به بررسی شخصت شناسی کارکنان اداره برق استان مرکزی با استفاده از آزمون پنج قسمتی نئو پرداخت که بر همین اساس تعداد ۱۴۶ نفر از کارکنان اداه برق استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد ۹ نفر از کارکنان را خانم ها(معادل ۱۶/۶ درصد از کل کارمندان) و ۱۳۶ نفر از کارکنان، آقایان(معادل ۸۴/۹۳ درصد) تشکیل می دادند.

 آزمون نئو مشتمل بر ۲۴۰ سوال در قالب یک پرسشنامه تخصصی و در ۵ طبقه توافق پذیری، وجدان گرایی، برون گرایی، روان آزردگی و گشودگی برای هر نفر اجرا گردید. جهت تفسیر نتایج آزمون و نمره دهی برای هر بخش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر همین اساس نتایج نشان داد که ضریب همبستگی، مقادیر بیش برآورد و کم برآورد و ریشه مربعات خطا بین پاسخ های آقایان به ترتیب ۷۳/۰، ۱۲/۰- و ۳۶/۵ و همین نتایج برای خانم ها به ترتیب ۶۳/۰، ۱۶/۰ و ۴۲/۷ گزارش گردید.

با توجه به نتایج آزمون های پنج گانه، وجود مواردی مانند اضطراب، کم رویی و تکان شوری بالا در بخش روان آزردگی، عدم نظم و ترتیب، عدم خویشتن داری و احتیاط در تصمیم گیری در بخش وجدان گرایی، عدم رک گویی، عدم تواضع و عدم درک دیگران در بخش توافق پذیری، عدم زیبایی شناسی و عدم تخیل در بخش گشودگی و ابراز وجود بالا و هیجان خواهی در بخش برون گرایی در نزد آقایان نمود بیشتری داشت.

از طرف دیگر میزان اضطراب، افسردگی و آسیب پذیری از استرس در بخش روان آزردگی، احتیاط در تصمیم گیری در بخش وجدان گرایی، عدم رک گویی، عدم نوع دوستی و عدم تواضع در بخش توافق پذیری، عدم ابراز وجود در بخش برونگرایی از صفات بارز خانم های شاغل بود.

کلید واژه ها: آزمون وجدان گرایی استان مرکزی


نظر شما :