توسط عضو هیات علمی جهاد انشگاهی استان مرکزی :

چاپ مقاله با عنوان جهانی شدن ، نابرابری درآمدی و فقر در نشریه علمی تخصصی "مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری"

۱۷ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰ کد : ۴۴۹۴ معاونت پژوهشی تاپ خبر
در راستای تحقق برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی، مقاله سرکار خانم نجمه سادات مصطفوی عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، با عنوان جهانی شدن ، نابرابری درآمدی و فقر در نشریه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در راستای تحقق برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی، مقاله سرکار خانم نجمه سادات مصطفوی عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، با عنوان جهانی شدن ، نابرابری درآمدی و فقر، نمونه موردی: کلانشهر اراک در نشریه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری به چاپ رسید.

این تحقیق به بررسی وضعیت نابرابری درآمدی، سطح رضایت از زندگی، کیفیت تغذیه و ارتباط آن با فقر پرداخته است. بررسی فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر فاکتورهای مختلفی چون نابرابری درآمدی و فقر مستلزم وجود آمارهای طولی است که در ایران و به ویژه اراک فقدان آن به شدت احساس می شود. بررسی های انجام شده در خصوص شهر اراک بیانگر آن است که به سبب عدم برخورداری از ساختار قانونی و نظارتی مناسب، سیاست های اتخاذ شده برای آزادسازی اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی صنایع تا حدود زیادی با شکست روبرو شده است. این عامل بیش از جهانی شدن بر کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح رضایت از زندگی، کاهش سطح درآمدی و هزینه ای خانوار موثر بوده است.


نظر شما :