اتمام طرح پژوهشی " ارزیابی تاب آوری مناطق شهری کلانشهر اراک  "

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰ کد : ۷۵۶۰ معاونت پژوهشی
اتمام طرح پژوهشی " ارزیابی تاب آوری مناطق شهری کلانشهر اراک  "

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، مصطفوی مدیر گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر در گفت و گو با روابط عمومی گفت: طرح پژوهشی " ارزیابی تاب آوری مناطق شهری کلانشهر اراک" به شماره طرح 11-7022 ابلاغ شده از دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی به همت اعضاء هیات علمی گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر به اتمام رسید و جهت بهره برداری به کارفرما تحویل گردید.

مدیر گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر در ادامه افزود : آنچه در حوزه تاب آوری شهری اهمیت می یابد شناخت ویژگی های خاص شهر و روابط بین عناصر ساختار شهری می باشد. از این روی هر شهر مبتنی بر این شرایط نیازمند تعریف ابعاد و شاخص هایی است که بتواند به طور مطلوب در فرایند ارزیابی قرار گیرد. با توجه به لزوم نگاه همه جانبه به موضوع تاب آوری شهری و نبود مطالعه ای منسجم براساس دانش روز در این حوزه در شهر اراک، پژوهش حاضر به دنبال سنجش تاب آوری شهر اراک در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. بر این اساس شناسایی و بررسی شاخص های تاب آوری شهر اراک در حوزه های ذکر شده در دستور کار این پژوهش قرار دارد .

وی در پایان خاطر نشان کرد: این طرح با اهدافی از جمله "ارزیابی وضعیت ابعاد تاب آوری در کلانشهر اراک به تفکیک مناطق شهری" و همچنین " استخراج و بومی کردن ابعاد و شاخص های سنجش و سنجش میزان ضرایب اهمیت ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری" مورد مطالعه قرار گرفت و به اتمام رسید.


نظر شما :