مطالب مرتبط با کلید واژه

تغییر شکل


کتاب "همبستگی تصاویر برای شکل، حرکت و اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها" منتشر شد
از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی؛

کتاب "همبستگی تصاویر برای شکل، حرکت و اندازه‌گیری تغییر شکل‌ها" منتشر شد

کتاب همبستگی تصاویر برای شکل، حرکت و اندازه گیری تغییر شکل ها بیان مفاهیم اصلی ،تئوری و کاربردها توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

ادامه مطلب