سنجش آلاینده های فیزیکوشیمیایی

تعداد بازدید:۲۷۹۸

شامل پارامترهای DO, EC, TDS, TSS, PH, BOD, COD ، کدورت، دما، کلراید، سولفات، چربی و روغن، فسفات، کلسیم، منیزیم، دترجنت، کلرآزاد، نیترات، نیتریت، آمونیاک و سولفیت