مطالب مرتبط با کلید واژه

اضطراب


رسانه‌های اجتماعی در دوران همه‌گیری‌ها با روان ما چه کرد؟
پژوهشگران جهاددانشگاهی بررسی کردند؛

رسانه‌های اجتماعی در دوران همه‌گیری‌ها با روان ما چه کرد؟

پژوهشگران پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی با انجام یک پژوهش، با حضور بیش از هزار و پانصد نفر ایرانی ۱۸ تا ۶۵ سال به بررسی نقش رسانه های اجتماعی و پیامدهای سلامت روان مصرف کنندگان این رسانه ها پرداختند.

ادامه مطلب