سنجش آلاینده های هوا

سنجش گازهای خروجی دودکش شامل O2, Co, Co2, So2, No, No2, Nox, HC, H2S, Hc 
سنجش غبار خروجی دودکش
سنجش گازهای محیطی شامل Co, No2, So2, O2, H2S
سنجش ذرات محیطی شامل PM2.5 , PM10

تعداد بازدید:۲۸۰