بخش خون شناسی

تعداد بازدید:۲۵۵۶

در این بخش کلیه آزمایش های مربوط به خون: شامل شمارش سلولهای خونی و پلاکت ، تست های تخصصی خون شناسی ، همچنین تست های روتین و تخصصی سیستم انعقاد و هموستاز، اندازه گیری فاکتورهای انعقادی و .... بر پایه اصول و روش های روز دنیا با استفاده از دستگاه های پیشرفته و به روز دنیا انجام می پذیرد.