بخش میکروب شناسی وانگل شناسی

تعداد بازدید:۲۵۳۳

در این بخش کلیه آزمایشات مربوط به کشت انواع مایعات بدن جهت بررسی میکروبی وآنتی بیوگرام و کشتهای تخصصی ضمنآتشخیص کلیه انگلها وتک سلولیهای عامل بیماریزا در بدن در این بخش انجام می پذیرد.