سومین نشست کمیته هماهنگی اقدامات سند ارتقای زنان و خانواده/مرکز منش جهاددانشگاهی استان مرکزی

۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰
نام عکاس: ولی میرزائی