بازدید رییس درمانگاه تامین اجتماعی دلیجان از مجتمع درمانی جهادانشگاهی استان مرکزی