پذیرش مقاله ریاست و مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۴ کد : ۵۹۱۵ معاونت آموزشی
پذیرش مقاله ریاست و مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بررسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر سرمایه اجتماعی خانواده در اراک در اولین همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد تحکیم خانواده مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت.
پذیرش مقاله ریاست و مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

پذیرش مقاله ریاست و مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بررسی تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر سرمایه اجتماعی خانواده در اراک در اولین همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد تحکیم خانواده مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، هدف این مقاله که توسط عباس خسروانی و مسعود شهرجردی به این همایش ارائه شده بود،بررسی تاثیر شبکه‌ اجتماعی تلگرام بر سرمایه ‌اجتماعی خانواده در اراک است.روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی - تبیینی و کاربردی است.جامعه آماری این پژوهش 1500 نفراند که طبق فرمول کوکران نمونه آماری تجقیق 306 نفر می شود.ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش ضمن برخورداری از روش اسنادی در تدوین بخش ادبیات نظری و تدوین چارچوب نظری، پرسشنامه است.برای تحلیل یافته ها از جداول دو بعدی و ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.در این پژوهش از یک چارچوب نظری ترکیبی از نظریه پردازان سرمایه اجتماعی از جمله سگرین و فلورا ، بوردیو و کلمن برای تبیین رابطه این دو متغیر استفاده شده است.نتایج نشان داد که استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام اگر چه با سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری دارد اما تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تاثیر ضعیفی است و همبستگی آنها نیز در حد ضعیفی است.


نظر شما :