معاونت آموزشی - آرشیو

در حاشیه آئین استقبال از دانشجویان جدید الورود : توسعه مهارت آموزی و کارآفرینی از اهداف اصلی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی  می باشد

در حاشیه آئین استقبال از دانشجویان جدید الورود : توسعه مهارت آموزی و کارآفرینی از اهداف اصلی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی می باشد

مهندس شهرجردی سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی : توسعه مهارت آموزی و کارآفرینی از اهداف اصلی دانشگاه محسوب می شود؛ لذا دانشجویان باید علاوه بر تحصیل به دنبال کسب مهارت در دانشگاه باشند که در همین راستا برنامه های مختلفی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک تدوین شده است ،

ادامه مطلب