معاونت آموزشی - آرشیو

بهره مندی بیش از ۳۰۰ نفر از پیمانکاران از دوره های آموزش "ایمنی و بهداشت کار"
در جهاددانشگاهی استان مرکزی انجام شد؛

بهره مندی بیش از ۳۰۰ نفر از پیمانکاران از دوره های آموزش "ایمنی و بهداشت کار"

در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران و پیمانکاران استان مرکزی از آزمون الکترونیکی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار جهاددانشگاهی استان بهره مند شدند.

ادامه مطلب