معاونت آموزشی - آرشیو

کارگاه آموزشی آشنایی با سلولهای بنیادی در جهاددانشگاهی ساوه برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با سلولهای بنیادی در جهاددانشگاهی ساوه برگزار شد

به منظور ارتقای سطح علمی، پژوهشی دانش آموزان و دانشجویان و آشنایی آنان در زمینه اهمیت و مزایای سلولهای بنیادی و کاربرد آنها در علم زیست فناوری و پزشکی، کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان آشنایی با سلولهای بنیادی با همکاری پژوهشگاه رویان در جهاددانشگاهی ساوه برگزار شد

ادامه مطلب