معاونت آموزشی - آرشیو

دو دوره تک درس تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی -کاربردی رسید
در مرکز  آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک :

دو دوره تک درس تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی -کاربردی رسید

معاون آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک از تصویب دو دوره تک درس توسط این مرکز  در گروه نخصصی صنعت شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی برای اولین بار خبر داد.

ادامه مطلب