معاونت آموزشی - آرشیو

رویداد صندلی تجربه با موضوع "شکست ها و موفقیت های کارآفرینان"
با حضور کارآفرین صنعتی موفق مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد؛

رویداد صندلی تجربه با موضوع "شکست ها و موفقیت های کارآفرینان"

از مجموعه رویدادهای مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی جهاد دانشگاهی اراک، رویداد صندلی تجربه با مشارکت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و دفتر فرهنگی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد.

ادامه مطلب